อุปกรณ์ไฟฟ้า
ELECTRICAL LIGHTING


บริษัท มีความประสงค์ที่บริการ อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับลูกค้าของเรา อย่างครบวงจร ดังนั้น จึงจัดทำส่วนของการตลาดด้านไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้า

The company wishes to provide a full range of electrical equipment for our customers, therefore establishing an electrical marketing section to support the production process. To be continued According to customer requirement

PHILIPS LIGHTING

BANGKOK CABLE

SUPPORTING ELECTRICITY

 TH